Ralph Cassar (Alternattiva Demokratika)

Anness dokument mibgħut f’isem ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA.

Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali
Alternattiva Demokratika – The Green Party