Vincent Palmier

Jiena nahseb li wasal iz-zmien li naghmluha cara ma kulhadd li kul min jigi Malta u jxellef difrejh mal-ligi ta Malta, jigi estradit lura lejn pajjizu u jhallas lis-spejjes inkluzi lis-spejjes tal-vjagg .
Grazzi