Tyrone Grech

Qieghed nehmez ma’ dan il-messagg zewg dokumenti illi gia` gew mibghuta lill-iSteering Committee dwar ir-Riforma Kostituzzjonali permezz ta’ e-mails lil ‘riformakostituzzjonali@gov.mt’ datati 25 ta’ April 2019 u 10 ta’ Awwissu 2019.

Dawn id-dokumenti jirrapprezentaw riassunt tat-tezi tal-mittenti sottomessa lill-Universita` ta’ Malta nhar it-22 ta’ Awwissu 2019 li ggib l-isem “Revisiting Separation of Powers and the Rule of Law in Malta: is there the need for a reform of the Constitution?”