Saviour Zammit

MIN JIGI MALTA, MHUX CITTADIN TA MALTA, JIKSER IL LIGI TA MALTA, L`EWWEL JISKONTA IS SENTENZA LI IL QORTI TAL GUSTIZJA TAGHTIH JEW TATIGHA U WARA JIGI DEPORTAT LEJN PAJJIZU. DAWN IR REGOLAMENTI JIGU IPREZENTATI MAL WASLA F`MALTA KEMM F`AJRUPORT KIEF UKOLL FIL PORT, GHALHEKK MIN JIGI GEWWA MALTA IKUN KONXJU TA GHEMILU