Saviour Cachia

Fuq tlieta toqghod il-borma.
*Prim Ministru 10 snin u deputat parlamentari 20 sena.
*Il-hatriet kollha ta” mexxejja tal-istituzzjonijiet Maltin jimxu fuq il-prassi taz-zewg terzi kif tapplika ghall-hatra tal-President tar-Repubblika.
*Ugwaljanza anki fejn jidhlu l-pensjonijiet fis-sens li c-cittadini kollha jkunu jistghu jgawdu l-pensjoni taghhom bla ma jkunu suggetti ghall-capping. Illum tezisti ingustizzja bejn settur privileggjat li m’ghandux capping fuq il-pensjoni u l-haddiem ( bla ma nbaxxih) komuni li ma jistax igawdi pensjoni gusta kawza ta’ capping jew ceiling stabbilit.