Ritienne Borg Salerno

Nixtieq li l ghomor il habs jigi ikkunsidrat li jinqata. Il bniedem jizzbalja u gieli anke bl ikrah imma kulhadd ghandu dritt ghal cans iehor.