Rita Camilleri

Jiena nixtieq niehu din l-opportunita sabiex nghid grazzi talli tajtu cans lil poplu jesprimi l-opinjoni tieghu. Jiena nixtieq nara bidla fil-kostituzjoni fejn huma ikoncernati l-habsin.
Dan ghandom ikollom kundizjonijiet ahjar gewwa il-habs fejn tidhol is-sahha. Vera li dawn in-nies ikunu zballjaw f’hajjitom, pero ghadna noffru kundizzjonijiet ahajr ghal dawk il-habsin li jimirdu u jkollom bzonn xi kura/pilloli specjali sabiex wiehed ifieq. Ghadna naghatu cans lil dawk il-habsin li jkunu jgibom ruhom sewwa u ma jaqllawx glied biex ikunu jistaw jmur iktar ta spiss id-dar sabiex iggawdu iktar lil familjari. Fl-ahhar u mhux l-inqas nixtieq nghid ukoll sabiex il-parole tigi riveduta.