Raymond Attard

Ic-cittadini tal-pajjiz ghandu jigu ttrattati bl-istess mod u r-regoli ghandhom japplikaw ghal kulhadd l-istess, specjalment fejn jidhol is-servizz pubbliku. Kultant nharsu lejn il-klassi ta’ dak li jkun u niddistingwu minn persuna ghall-ohra u noholqu l-eccezzjonijiet. Ser naghti ezempji. Giet introdotta l-cash payment sabiex tinghat ghajnuna lill-gradi baxxi sabiex jaghmlu tajjeb ghal-gholi tal-hajja. X’gara imma min hu fi skala minn wiehed sa erba’ tajnieh erbgha mitt ewro fis-sena u min hu fi grad ghoxrin tajnieh ghoxrin ewro. U l-gradi l-ohrajn fejn huma? Ezempju iehor huwa fejn tidholl il-pensjoni tas-servizz. Mill-hmistax ta’ Jannar tal-1979 kient spiccat tinghata l-pensjoni tas-servizz biex taghmel tajjeb ghal ghaxart-telef Malti li kienu jithasslu mis-servizzi Inglizi. X’gara tinghata l-pensjoni tas-servizz (Tezor) lil gudikatura u l-permanent secretaries. U ghaliex lil dawn? Mela sewwa issa gejna f’sitwazzjoni, li persuna tista tkun fis-servizz pubbliku ghal tliet snin bhala PS u tinghata l-pensjoni tas-servizz. U ghaliex lil dawn?
Nirringrazzjakom tal-opportunita’ li nistghu nsemmhu lehinha.