Randolph Spiteri

Jien nemmen li l-kostituzzjoni ghandha titbiddel fejn mehtieg. Haga wahda nistenna, li ghalkemm jinbidlu z-zmienijiet m’ghandhomx jinbidlu l-principji taghna l-Maltin. Il-barranin ma jdejquni xejn li jigu jahdmu u jghixu hawn Malta imma jridu jifmhu li huma gew maghna u mhux ahna morna maghhom. Ghalhekk nispera u nittama li l-paragrafu tal-Kostituzzjoni fejn ghandhom x’jaqsmu mar-Religjon u l-knisja dawn m’ghandhomx jintmessu ghax huma l-wirt ta’ missirijietna u l-identita’ taghna. Ghandna inzommu shih ma dan biex nghadduhom lill generazzjonijiet ta’ warajna.