Percy Palmier

Nixtieq li fil-kostituzzjoni ta’ Malta (il-ligi suprema tal-istat) jigi
imdahhal artiklu fejn jghid li :

Ma jistghux jigi ffurmati partiti politici a bazi ta’ religjon, razza jew
ghal ragunijiet ta’ identita’ etnika.

Grazzi