Marcris C

Nixtieq li ssir bidla fil-kaz ta dawk il-habsin li jkunu bil-ghaqal, sabiex dawn jinataw il-opportunita li jahdmu u b’hekk ikunu jistaw jghinnu lilom innfusom u lil familijari taghhom u barra min hekk ikunu qedin jintegraw lura fis-socejta. Il-parole ghadna tigi riveduta ukoll, sabiex dawk il-persuni li haqqom johorgu qabel, ghaliex dejjem kienu bil-ghaqal gewwa il-habs, ghandom jigu moghtija it-tieni cans. Ghadna nitrodducu xi tip ta chipping sabiex il-habsin jkunu jistaw jqattaw iktar hin mal-familijari u permezz tac-chipping il-gwardjani ijkunu jafu fejn qeghdin kull hin.