Joseph Camilleri

Ghadna naghtu cans lil habsin sabiex jintegraw lura fis-socjeta, billi nitroducu li jkunu arrestati gewwa darhom, u anke jkunu jistaw jaghmlu xi xoghol. Ghadna ukoll natuwom l-opportunita sabiex jekk xi habsi jimrad u jkollu bzonn xi medicina ghandu id-dritt ili johoda sabiex ifieq. Kullhadd jizbalja pero ghadna naghtu cans lil kullhadd u ghalhekk nahseb li l-ghomor l-habs ghandu jitnehha u l-ghola sentenza ghandna tkun dik ta xi 25 sena. Nemmen ukoll ili il-parole ghadna tigi riveduta u tonqos bin-nofs.