Jesmond Scicluna

1) Li ikun hemm pensjoni proratata ta kemm persuna tkun hadmet.
2) Li refugjati jigu imharga u ippreparati biex issostnu il-hajja taghhom f’pajjizhom kif inhu xieraq u b’dritt.
3) Li mizuri ekologici jigu attwati fid-dawl ta’ kull kundizzjoni finanzjarja ta’ kull persuni jew inkella lewwel l-istess kundizzjoni tigi agevolata.
4) Li pini jew atitudni dixipplinata tigi atwata b’forma ta’ diskussjoni jew gharfien reciproku.