Gino Galea

LI SFREGJU AMBJENTALI F’DAWN L’AHHAR ERBGHIN SENA

Il problema ambjentali, fl opinjoni tieghi hija kkawzata mill bini eccessiv f’zoni ‘green areas’.

F’ generazzjoni wahda jew tnejn, bi sfortuna kbira dan il pajjiz irnexxilu jeqred ghall dejjem, kampanja u art saqwi mill aktar fertili. Art fertili konstinwament qed tigi ‘kontaminata’ minn alterazzjonijiet u binjiet ‘sekondarji’ biex jinqdew individwi ghall gwadan personali. Dan mhux sewwa u deplorabbli.

Din id deterjorazzjoni qed iccahhal lill ulied Malta futuri mill ambjent ta’ kampanja u sigar u allura hija fattur serju ta sahha. Il generazzjonijiet passati li jmorru lura ghall sekli shah inkluzi gvernijiet kolonjali, minkejja kollox ASSIGURAW li pajjizna jkollu percentagg qawwi ta’ art tieghu bla mittiefsa. Illum qed naraw fejn wasalna. X’se nhallulhom lill ulied uliedna? Min se jirrispondi ghall dan kollu?

Wasal iz zmien li il “Planning Authority” verament tassigura li jigu onorat l’obbligu sagru li JIGI GARANTIT verament li dan li sfregu ma’ jitwaqqaf darba ghall dejjem. Ghandu jinholoq makkinarju li jkun wkoll skrutinizzat serjament minn terzi ,sabiex l art li fadal tigi protetta u salvagwardjata ghall generazzjonijiet futuri. Possiblment is sitwazzjoni ambjentali ghandu jinbeda process qawwi hafna li johloq afforestazzjoni vasta ta’ pajjizna.

Grazzi u nsellilkom ghall hidma taghkom.