Gino Galea

MALTA TAGHNA GHANDHA TIBQA BISS TAL MALTIN

Malta hija mimlija, bli ingliz nghidu,’saturated’ bin numru esagerat ta’ popolazzjoni. Il pajjiz taghna ma’ jiflahx nes aktar. Bizejjed naraw l ahbarijiet u l incidenti deplorabbli li mmultiplikaw ghad dannu tal popolazzjoni lokali il maggoranza minnhom, sfortunatament dejjem, ikkawzati mill visitaturi!

Il poplu “Malti ta’ veru” MHUX KUNTENT xejn b’din ir rejalta anzi jinsab pjuttost inkwetat, kwazi allarmat, minhabba il futur ta’ uliedu f’pajjizu stess. Ebda pajjiz iehor fid dinja ma’ “jiftah il bibien tieghu berah”, sabiex wara numru relattivament zghir ta’ snin jigi superat demografikament minn poloazzjoni gdida. Ghadna nitkellmu fuq l ‘identita nazzjonali?

Diga ghandna hafna minn uliedna bhala Maltin, numru li dejjem qed jkber li telqu’ darba ghall dejjem minn pajjizna u halfu li ma’ jigux lura jghixu hawn aktar! Hawn xi haga mhix f’postha xejn jew qede naraw ‘ sa mnehirna’ kif jghid il Malti.

F’ Malta taghna qed isehh dan il fenominu xejn patrijottiku. Ir raguni li tinghata hija qed jiddahhlu eluf kbar ta’ barranin sabiex jahdmu hawn sabiex tigi sostnuta u tikber l ekonomija li minnha infiha hija xi haga posittiva. Izda ma’ nistgghux nibqghu naghmlu hekk bla ebda limitu ghax l ‘area’ geografika ta’ Malta se tibqa’ li stess daqs li hi!

Nemmen li wasal iz zmien li jigu stabbiliti ‘ benchmarks’ sagri ta’ ‘kemm huwa it totat MASSIMU ta’ popolazzjoni li pajjizna jista’ jakkomoda. B’dispjacir nghid li Jekk mhux se jigri dan u jkun hawn kontroll assolut bi programm rejali li jillimita il barranin gewwa pajjizna b’mod immedjat,ULIEDNA SE JIHTUNA’!

Ma’ nemminx li veru je li il ‘ Maltin kollha’ huma ghazzenin u ma’ jridux jaghmlu certu xogholijiet! Nappella lill dan il bord sabiex jissahhah il makkinarju sabiex jigi assigurat li Malta tibqa’ BISS tahna bhala Maltin minn gheruqna.

Nafu wkoll li gopajjizna qed jigi issehh ‘invazzjoni siekta’ minn diversi pajjizi, jigu hawn ‘jitfghu l’ankri’, wara ftit zmien isiru wkoll “Maltin” fuq kriterji semplici. Dak huwa il prim DOVER ta’ kull membru li eleggejna fil parlament prezenti ta’ Malta.

Din hija l urgenza kbira ghall pajjizna, Irid sahansitra jitfassal programm ghaqli sabiex dan il fenominu li bih’ QED JINSTERQILNA pajjizna minn taht imnehirna. Dan wara li missiierijietna hallew hajjithom biex Malta tibqa’biss taghna l Maltin, Qed nirrferi ghall fl ahhar gwerra dinjija. Izda ahna LLUM cedtjna u qed narmu dan kollu. Min se jirrispondi ghall dan quddiem li storja u ma’ uliedna? Il piki zejda partiggjani ta’ bejnietna bhala poplu mhux qed jghinu zejn din is sitwazzjoni anzi nemmen li qed ikissru il genz Malti ftit ftit.

Din ir rejalta se twassal wkoll sabiex ir razza u l identita Maltija tizzintegra fi zmien ferm qasir! Addio l inizjattivi politici u l’ghaqal taghhom ma’ tul l ahhar tmenin sena, inizjattivi li kienu ttiehdu minn gvernijiet prezenti u dawk passati. Dawn se jkunu servew BISS biex pajjizna jigi gie RREGALAT lill ulied il ‘barranin’ li qed jigu jzuruna LLUM. X’se naghmlu dwar dan kollu?

Grazzi