Gino Galea

IL KURCIFISS GHANDU JIBQA’ PROMINENTI FIL POSTIJIET PUBLICI/ IR RELIGGJON TAGHNA ‘KOTTOLIKA RUMANA’ GHANDHA TIBQA’ TIPPRESEDI FIL KOSTITUZZJONI TA’ MALTA TAGHNA u FUQ LI STITUZZJONIJIET KOLLHA GOVERNATTIVI.

Nemmen li ir religgjon Kattolika Rumana, ghandha izzomm postha f’pajjizna, asslutament protetta mill kostituzzjoni ta’ Malta. Minkejja il ‘headlines’ sensazzjonali tal media, is sontaggi qed juru car u tond li minkejja l ‘apatija’ religgjuza ta’ xi whud, il Maltin xorta ghadhom jidentifikaw ruhhom bi kburija, mar religgjon Kattolika Rumana.

Ghalhekk qed nistiednu il Papiet jzuruna u l politikanti taghna jaghmlu zjarat il Vatikan, etc. Dawn iz zjarat huma testimonjanza raprezentattiva tal poplu kattoliku Malti kwazi kollu.

Ma’ narax ghaliex il kultura religgjuza li hija minsuga gewwa fina l ‘ Maltin ghandha tigi mhedda LLUM, inkella dubitata jew michuda mill politikanti taghna stess li eleggejna. Infakkar wkoll li il Knisja Maltija minkejja id difetti kollhataghha, kienet, ghada u ghanda tibqa’ tidhalla taghmel aktar u aktar gid socjali u spiritwali kbir. Dan jiggwadanja biss il poplu nnifsu u aktarx li jkollna bzonn “anqas sorveljanza tal pulizija”, kieku verament nosservaw it twemmin kattoliku sewwa .

Nappellalkom biex ma’ nkomplux naghmlu aktar attentati biex tinqered ‘ir ruh’ ta’ pajjzina f’ dan ir rigward. Jkun attentat ‘suwicidali’ jekk nippretenduha li xi hadd huwa mill politikanti taghna jippretendiha ta’ ‘akbar’ minn Alla l imbierek. ‘Live and let live’.

F’dan ir rigward, tajjeb li niehdu l ezempju mis sistema politika Amerikana fejn minkejja l apatija religjuza, dawn regolarment bi kburija, partikularment il politikanti taghha jistqarru termini bhall ‘In God we trust’; jew ‘ God Bless the USA’.

Ahna li pajjizna Malta hija sahansitra imsemmija dirett fil Bibbja mqaddsa, permezz ta’ famuz nawfragu ta’ “Misiierna” San Pawl, nemmen li jixirqilna ferm aktar mill Amerikani anke storikament.

Gheziz politikanti taghna, jekk joghobkom, nitolbukom il protezzjoni u l ASSIGURAZZJONI fil kostituzzjonali Maltija, tat twemmin Kattoliku taghna l Maltin.

Grazzi u nawguralkom success ghall gid tal pollu Malti.

Survey : 94% still consider themselves Catholics in Malta

https://www.maltatoday.com.mt/news/data_and_surveys/85738/maltatoday_survey__maltese_identity_still_very_much_rooted_in_catholicism#.XkZciChKiUk