Eric Montfort

Ridt ukoll inzid li l-ftit art li fadal tigi wkoll protetta bil-Kostituzzjoni u jrid ikollha 80% tal-voti biex tinqala’-jekk ikun hemm bzonn ikun hemm kumpens imma ma nistghux inkomplu nbatu bin-nuqqas t`art vergni, kostali u sbuhija naturali unika li ttieklet hafna. Il-Kostituzzjoni trid tara li KULL art li ttiehdet illegalment u ma ntlahaqx ftehim fuqha tigi restawrata u l-Awtorita’ ghall-Ambjent trid twiegeb lis-Speaker bhall-Ombudsman Awditur Generali hekk. F’dar-rigward anke l-IAID -Internal Audit trid tigi taht idejn l-Ispeaker u responabbli lejh.