Dr Charles Xuereb

Xi tibdiliet li fil-fehma tieghi ghandhom jigu studjati:
1. Kap 1 Art 2(2) “principji” mhux cara – morali? Dan sabiex il-firda bejn stat u knisja tibqa’ mharsa u ma tigi qatt abbuzata;
2. Kap 1 Art 3(2) tibqa’ mharsa l-opzjoni li jitnehha l-GC fuq il-bandiera b’maggoranza semplici (67?);
3. Kap 2 Art 9 tidhol aktar cara u distinta riferenza ghal”l-paesagg” biex ifisser aktar “l-ambjent shih” U tizdied mal-“patrimonju storiku” “il-memorja kollettiva” (ghax hi ingredjent qawwi li jikkostruwixxi’ “l-identita'”, kuncett li f’dil-kostituzzjoni ma jidherx jissemma mkien hlief f’termini legali);
4. Kap 2 Art 12 (2) “fuq bazi ta’ ezamijiet kompetittivi” tidher barra minn zmienha! Nahseb fuq “bazi ta’ mertu” tixraq izjed;
5. Kap 2 Art 18 (3) nahseb ovvja li flok “inkapacitati” ghandhom jintuzaw termini aktar korretti eg “bi sfidi ta’ abbilita'”.

Grazzi u Awguri