Dorianne Cutajar

Jiena nixtieq nara bidla fil-mod ta kif nitegraw lura il-habsin fis-socjeta. Ghadna naghtuwhom cans li jekk ikun on ‘good behavior’ johrog jahdem u anke jkun jista jqatta iktar hin id-dar mal-familjari. Haga ohra li forsi ghadna naraw bidla fija, hija il-kura tal-habsin gewwa il-habs. Ghaliex dawn ghandom jithallew jiehdu il-kura neccesarja sabiex wiehed ifieq. Il-parole ghandha tigi irriveduta, sabiex dawk il-habsin li jkunu on ‘good behaviour’ jithallew johorgu qabel u jergaw jintegraw lura fis-socejta.