Connor Fenech

LE KBIRA GHAL ABORT.
IL-HAJJA TAT-TARBIJA GHANDHA TIGI PROTETTA F’LIVELL KOSTITUZZJONALI.