Colette Bugeja

Ghaziz Eccellenza, gheziez Membri

Nipproponi li tiddahhal, inter alia, emenda fil-Kostituzzjoni li tippermetti lill-Maltin kollha li jghixu barra minn Malta biex ikunu jistghu jivvotaw (jekk jixtiequ) kemm fl-elezzjonijiet nazzjonali u kif ukoll f’dawk Ewropej fl-ambaxxata jew fil-konsulat Malti fil-pajjiz residenti (jekk ikun il-kas) u fin-nuqqas ta’ ambaxxata/konsulat permezz tal-korrispondenza lill-Ufficcju Elettorali wara li tintbaghtilhom (bil-posta) il-polza tal-vot fi zmien stipulat mill-Ufficcju Elettorali.

Biex tigi miggielda kwalunkwe frodi, tkun idea tajba li l-votant barrani jkollu inkluz l-indirizz tal-pajjiz residenti jew tal-inqas l-isem tal-Istat fejn huwa maghruf li qed jghix fuq il-karta tal-identità tieghu/taghha.

Ghal dan il-ghan, forsi jista’ jinholoq distrett distint addizzjonali ghal kull min ikun irregistrat biex jivvota minn barra l-pajjiz kif digà inhuwa l-kas ta’ xi pajjizi Ewropej ohra.

Dejjem taghkom,
Dr. Colette Bugeja