Christopher Xuereb

Nemmen li l-bniedem jizbalja ghax kullhadd huwa uman, ghalhekk nemmen li l-ghomor l-habs ghadna tigi imnehija. Ghadna nghinnu lil habsin biex jintegraw lura fis-socjeta, billi forsi nintroducu xi sistema fejn inkunu nafu fejn ikunu l-habsin,u b’hekk inkunu jistghu johorgu jahdmu, u anke jkunu jistghu jqattaw iktar hin id-dar taht ‘house arrest’ U b’hekk inkunu qeghdin nghinu sabiex l-habsi jintegra lura fis-socjeta u FL-stess hin ikun jista jgawdi iktar lil familjari u b’hekk ma jitkissrux familji.