Charles Camilleri

JIen nixtieq li Malta tibqa Maltija. ghalekk fl ebda hin ma jista jkun hawn inqas minn wiehed minn kull hamsa barranin u allura erba minn kull hamsa ghandhom jkunu Maltin. Jekk ghal xi raguni jkun hemm bzonn ta aktar barranin min hekk dan isir biss permess specjali u li dawn il barranin fl ebda hin ma jistghu jitqiesu bhala cittadini Maltin.