Charlene Bonavia

Lil eccellenza il- president,

Jiena nixtieq li l-kostituzjoni jkolla bidla fija fejn jidhlu il-habsin. Min igib ruhu sew ghandu jkollu iktar kundizzjonijiet ahjar, fejn ikun jista jgawdi iktar lil famililjari tieghu u forsi nitroducu is-sistema fejn il-habsi jmur id-dar u jqatta iktar hin mal-familjari f’daru stess. Nixtieq ukoll nghid biex il-parole terga tigi riveduta u tinzel ghan-nofs.

Grazzi,
Charlene