Carmel Falzon

(1) Il President jinhatar direttament mill-poplu u preferibbilment ma’ jkunx politikant.
(2) Il-Forzi taz-zamma ta’ l-ordni jkunu taht ir-responsabbilta tal-President u dawn ikunu jridu juru verament l-imparzialita u mhux jimxu skond min hemm fil-gvern.
(3) Tigi sostenuta policy ta’ -proporzjonalita bejn ic-cokon ta’ Malta u l-popolazzjoni u l-attivita ekonomika u zvilupp ta’ bini sfrenat li ser jeqridna.
(4) min jidhol ghas servizz politiku irid ikun ta’ karattru genwin lejn il-gid ta’ Malta u mhux jidhol fil-politika ghal skopijiet ulterjuri biex blhom jistaghna personalment a skapitu tal poplu Malti.
(5) kull membru tal-Parlament ma jistax iservi ghal aktar minn zewg leglaturi.
(6) tinqata l-penzjoni minghajr capping u penzonijiet doppji ghal membri parlamentari.