Anthony Degiovanni

Il-Kostituzzjoni ghanda tkun kemm jista jkun ibbuzata kemm jista’ jkun eleganti, semplici u qasira. Ghandha tkun rarita li dan l-instrument ewlieni jkun imbaghbas. Meta jkun hemm zvilupp importanti sabiex jinterpreta aktar xi parti jew ohra bhal dak li jirrigwardja l-elezzjonijiet,jew xi kariga gdida kostituzzjonali dan ghandu jsir permezz ta’ protokoll innumerat bhala addendum jew ammenda tal-Kostituzzjoni li jkun invinkolat fiz-zewg terzi meta u jekk mehtieg.