Andrea Gatt

Nemmen li hemm bzonn ikun hemm tibdil fis-sistema elettorali tal-pajjiz. Meta Malta giet moghtija il-kostituzzjoni mil-Inglizi li kienet tinkludi is-Single-Transferable Vote din kienet intiza biex ikun hemm pluralita ta’ partiti fil-parlament li jirraprezentaw l-istrata differenti tas-socjeta. Matul iz-zmienijiet permezz ta’ diversi emendi din is-sitema giet irrenduta bhala nulla u mahkuma miz-zewg partiti l-kbar.

Nemmen li fir-riforma kostituzzjonali ghandhu jkun hemm arrangament biex partit li jgib madwar 4% tal-vot totali jkun rapprezentat fil-Parlament Malti.