Mary Caruana

L-ghomor il-habs ghadna tinqata ghax kullhadd jizbalja u ghalhekk ghadna l-ikbar piena ma tkunx iktar min 25 sena, ghaliex kullhadd ghandu dritt ghat-tieni cans fil-hajja. Il-parole ghadna ukoll tigi riveduta u forsi tonqos b’iktar. Ghadna naghtu cans lil dawk il-habsin li jgiebu ruhom sew sabiex jkunu detenuti f’darhom stess, ghaliex fuq kollox il-habs ma jiriforma lil hadd. U l-ahhar u hux l-inqas dawk il-habsin li jkollok bzonn ta xi kura/pilloli ghadhom jithallew johduwhom.

Grazzi,
Mary Caruana