Marija Vella

Nixtieq li il-piena tal- mewt tinqata habba raguni ta’ sahha mentali li jista jakkuza kemm il- prigunier u kemm il- qraba taghhom. Il- prigunier ghandu jinghata il- kastig ghal kazin l ikun ghamel pero, ghanda tinqatalu data, biex ikun jista jerggha jghamel parti fis- socjeta u jirrifletti tal hazin li jkun ghamel.