Frank Zammit

Per li fil-passat il-piena kapitali kienet imnehhija mil-kodici kriminali Malti mil-Perit Dom Mintoff, u mil-ligi tal-Armata minn Dr Lawrence Gonzi, ghalhekk l-artiklu 33(1) tal-Kostituzzjoni ta’ Malta ghandu jigi mnehhi wkoll ghax bih fis-sehh, fil-pajjiz qisu li l-piena kapitali ghadha tezisti fil-forma ta’ ftila mixghula fil-minimu taghha. Grazzi talli smajtuni.