Dr. John Consiglio

Il-pajjiz irid jgholli il-livell ta’ rispett li jinghata lil gruppi politici minoritarji billi jaghtihom cans sod u serju li jkunu prezenti fil-Parlament. Treshold nazzjonali ta’ 5% ghandu jigi stabbilit li, jekk jintlahaq fl-elezzjonijiet generali, ikun jintitola ghal presenza fil-Parlament. Il-presenza kontinwata fix-xenarju politiku Malti ta’ dawn il-gruppi politici zghar taghmilha evidenti li, f’forma jew ohra, huma hawn biex jibqghu. Huwa fair u logiku mela li lehinhom ikollu l-mezz li jinstama fl-ghola livell tasd-demokrazija Maltija. Jekk veru irridu li l-kostituzzjoni tirrifletti it-tibdil socjali f’pajjizna ma nistghux nissuktaw ninjoraw dan il-fattur.

John Consiglio