Dolores k/a Doreen Cutajar

Naqbel u nixtieq li l George Cross jibqa jidher fuq il bandiera Maltija. Dan huwa simbolu ta liberta li iggieldu ghalih niesna kollha b tant sagrificcju kollettiv kif ukoll individwali. Unur li nixtiequ li jibqa jidher ghal dejjem ghalina u ghal dawk ta warajna biex ma jintesa qatt. Kif ukoll li religjon Kattolika tibqa ir religjon ufficjali ta Malta . Grazzi.