Clive Aquilina

Qieghed nehmez dokument f’din il-website dwar Mekkanizmu Elettorali gdid.

Nemmen li fil-klima politika li qeghdin naffacaw bhalissa hemm bzonn li jsiru emendi fil-mekkanizmu prezenti.